Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού – TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2017-2018» (Ιδρυματικά Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φλώρου Γιαννούλα) με MIS 5009734 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017 (ΑΔΑ:Ψ928465ΧΙ8-Ω22), κωδ. ΕΔΒΜ 45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 9/6-7-2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Πρόσκληση (pdf)

Αίτηση (doc)

Υπεύθυνη Δήλωση (doc)

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας (doc)

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services