Καζάνα Βασιλική
Καθηγήτρια
Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Βιογραφικό
2521060422/2521060435
2521060435
vkazana@teikav.edu.gr
Γραφείο:

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate