Μιχαήλ Ανέστης
Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2510462266
anestismichael@yahoo.gr
Γραφείο: Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών (ΤΟΛ 3)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate