Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 29η/18-10-2018/Θ1.16ο της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ με ΑΔΑ: 752Υ4691Ο8-616, και ΑΔΑΜ: 18REQ003877184, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν4412/2016, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ, του ΤΕΙ ΑΜΘ».

  1. Απλοποιημένη προκήρυξη - Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ ΑΔΑΜ
  2. Προϋπολογισμός- Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ
  3. Τεχνική περιγραφή
  4. Τιμολόγιο μελέτης
  5. Γ.Σ.Υ. έργου
  6. Ε.ΣΥ. έργου
  7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  8. ΤΕΥΔ Στεγανοποίηση δωμάτων λεβητοστασίων-ΦΕ3-φουαγιέ ΜΑ
  9. Τεχνικές Προδιαγραφές πολυουρίας

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate