Απαντήσεις στα σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης (19DIAB000006649) των τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας - Δράμας του ΔΙΠΑΕ.

Ανάρτηση υποβληθέντων σχολίων από οικονομικούς φορείς κατά το χρονικό διάστημα ανάρτησης της Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ_6649_ΕΣΗΔΗΣ

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate