Διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2020-2021 προκηρύσσομεν τὴν χορήγησιν εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Προκοπίου ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ὑποτροφιῶν εἰς προπτυχιακοὺς/ὰς φοιτητὰς/τρίας μὲ οἰκονομικὰς δυσκολίας, οἱ ὁποῖοι/αἱ ὁποῖαι εἰσήχθησαν ἐφέτος εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, καταγομένων ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, καὶ ἕως τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὰ Ἱδρύματα Τριτο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, διαμενόντων/ουσῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου.

 

 Σύνδεσμος προκήρυξης

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate