ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 01/2019 σύμβασης προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό εξοπλισμού για την ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων και φωνής του ΤΕΙ ΑΜΘ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 74.392,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 59.994,03€ πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά (pdf).

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (docx).

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου (docx).

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (docx).

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate