Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017),  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού - TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2018-2019» με MIS5030666 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκληση  2696/21-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΨ1465ΧΙ8-7ΛΝ), κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 24/09/2018 έως 31/12/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Σ. Μάμαλη, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 2/31-1-2019, θέμα 21ο), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των τμημάτων και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο και στο παράρτημα «Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων», που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Αναλυτικά η Πρόσκληση και τα έντυπα.

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate