ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 02/2019 σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με συνοπτικό διαγωνισμό συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ sign_ΑΔΑΜ_AΔΑ

ΠΑΡ. Ι_Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡ. ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ

ΠΑΡ. ΙΙΙ_ΤΕΥΔ _ΔΙΑΚ_02_2019

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate