Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί τμήμα των σπουδών στα ΤΕΙ που περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της Πρακτικής Άσκησης μέσα στο Πρόγραμμα Σπουδών χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Βασικός σκοπός της Πράξης είναι:

  • Η καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/ριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Η αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του Ιδρύματος στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΙ ΑΜΘ και των παραγωγικών φορέων.

Η Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό MIS 5000387, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ειδικός στόχος του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης
Καθηγητής Νικόλαος Θερίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services