Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας ΠοτώνTo Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών του Παραρτήματος Δράμας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Δράμας, σε οικόπεδο 100 στρεμμάτων, στον οδικό άξονα Δράμας - Καλαμπακίου.

 

 

 

Η ίδρυση του Τμήματος:

 • Συμβαδίζει με την αναγκαιότητα εισαγωγής κλάδων αιχμής στην εκπαίδευση της χώρας μας.
 • Συμβάλλει στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων της βορειοελλαδικής περιφέρειας, αλλά και ολόκληρης της επικράτειας, με επιστημονικό δυναμικό που είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους ικανότητας.
 • Ενισχύει την προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας για υλοποίηση των απαραίτητων προσαρμογών.
 • Δημιουργεί τα απαραίτητα στελέχη επιχειρήσεων για τη βιομηχανία της Οινοποιίας και διευρύνει τις δυνατότητες που προσφέρει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων σπουδών.
 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Eναρμονισμένο με τις διεθνείς προδιαγραφές, τo ισχύον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (ΠΠΣ) περιέχει μαθήματα πολυδιάστατης προοπτικής με επικαιροποιημένα τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζεται με σύγχρονο αλλά περιορισμένο εκπαιδευτικό υλικό, πολλαπλή βιβλιογραφία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των βιολογικών και φυσικών επιστημών στην επεξεργασία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων και τη συμμετοχική εργασία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και βιολογικών επιστημών, όπως χημεία, μικροβιολογία, βιοχημεία, φυσικοχημεία, βιοτεχνολογία, καθώς και αμπελουργικά αντικείμενα, όπως μορφολογία και φυσιολογία, ειδικά θέματα αμπελουργίας.

Στα αντικείμενα ειδικότητας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται βασικά η επιστήμη, η τεχνολογία και ο ποιοτικός έλεγχος οίνων και ποτών.

Ιδιαίτερη κατηγορία μαθημάτων αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, οικονομίας και νομοθεσίας, τα οποία είναι απαραίτητα για την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, εργαστηρίων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την ειδικότητα, καθώς και τα γνωστικά αντικείμενα ανθρωπιστικών σπουδών.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ενός κύκλου Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα (οινοβιομηχανίες, ποτοποιίες, εργαστήρια οινολογικών αναλύσεων και εργασιών, επιχειρήσεων οινολογικού εξοπλισμού, κ.λπ.), ενώ οι σπουδές θα ολοκληρώνονται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, σε κάποιο από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα.

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 227/1995 (ΦΕΚ 130/τ. Α'/20-6-1995).

Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών είναι στελεχωμένο με έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση έργου, που σε σημαντικό ποσοστό έχει πλήρη ακαδημαϊκά προσόντα.

Σήμερα, η επιστημονική καλλιέργεια, η εφαρμογή νέων μεθόδων οινοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων ποικιλιών αμπέλου, υπαγορεύουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι η αλυσίδα αμπέλι - οινοποίηση - εμπορία πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η παραγωγή οίνου καθώς και άλλων ποτών θα πρέπει να γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και μέσα σε ανταγωνιστικά πλαίσια, ώστε να ενισχυθούν οι εξαγωγές.

Σκοπός της ίδρυσης του Τμήματος είναι η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στελεχών, που θα αποκτήσουν τις ποιοτικά και ποσοτικά απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις μεγάλες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς, που αφορά κυρίως στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης.

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα ασχολούνται με την ίδρυση και την καλλιέργεια αμπέλων, θα επεξεργάζονται τις ύλες των γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Θα μπορούν, επίσης, να κάνουν αναλύσεις των παραπάνω προϊόντων καθώς επίσης και να εμπορεύονται όλα τα παραπάνω προϊόντα. Τέλος, θα μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται οινοποιητικές και ποτοποιητικές μονάδες.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι, θεωρούμενοι ως οινολόγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 τ. Α'), έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Παραγωγή και ποιοτικός έλεγχος οίνων και ποτών σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες, είτε ως υπεύθυνοι παραγωγής των μονάδων αυτών, είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων τους.
 • Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.
 • Εμπορία και διακίνηση πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών.
 • Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίου ανάλυσης και ελέγχου ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 • Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης ή συμμετοχή στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας, για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνων και ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
 • Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.
 • Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
 • Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των οίνων και ποτών.
 • Μπορούν να συμμετέχουν και συνεργάζονται στη μελέτη για ίδρυση και καλλιέργεια αμπελώνων.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος,
Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Μάμαλης

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services